- Fundacja Orange

Strefa wiedzy

Scenariusze dla klas I – III i IV- VI szkoły podstawowej „Sieciaki.pl - Poznaj Bezpieczny Internet”

Sieciaki.pl to edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci, poświęcony tematyce bezpieczeństwa w internecie. Portal zawiera aktywności przedstawiające przygody Sieciaków- pozytywnych bohaterów, którzy dbają o bezpieczny internet. Proponowane zajęcia edukacyjne mogą być jednorazowym spotkaniem lub stanowić wstęp do cyklu zajęć poświęconych kwestii bezpiecznego korzystania z sieci. Prowadzący zajęcia powinien znać portal Sieciaki.pl, umieć przedstawić jego bohaterów i znać fabułę projektu. Powinien również przed zajęciami dobrze poznać magazyn Sieciaki.pl oraz aktywności, które zostały w nim zaproponowane.

Charakterystyka zajęć dla klas 1-3

Cele zajęć: poznanie przez uczniów najważniejszych zastosowań internetu, przybliżenie uczniom informacji o dobrych i złych stronach internetu, przekazanie dzieciom informacji, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia w sieci, uwrażliwienie uczniów na konieczność poszukiwania pomocy u dorosłych w sytuacji zetknięcia się z zagrożeniem w sieci, zapoznanie uczniów z projektem Sieciaki.pl.
Czas trwania:
1 h dydaktyczna (45 minut).
Miejsce: Sala szkolna, świetlica, biblioteka.
Materiały
:
Magazyn „Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny internet” (egzemplarz dla każdego ucznia),
kredki, długopisy.
Osoby prowadzące:

Wolontariusze, którzy mają podstawową wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania
z internetu, unikania zagrożeń online oraz orientują się w najnowszych trendach internetowych wśród dzieci.Przed przystąpieniem do realizacji zajęć warto uzupełnić lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz unikania zagrożeń online wykorzystując np. „Bezpiecznie Tu i Tam. Kurs internetowy dla rodziców” – fundacja.orange.pl/kurs oraz „Bezpieczeństwo online. Kurs dla profesjonalistów” – edukacja.fdds.pl.
Metody pracy
:
Dyskusja, ćwiczenia indywidualne, praca w podgrupach.

Charakterystyka zajęć dla klas 4-6

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu, poznanie sposobów reagowania na niebezpieczeństwa internetowe, doskonalenie umiejętności poszukiwania rozwiązań w przypadku zetknięcia się z zagrożeniem w sieci, zapoznanie uczniów z projektem Sieciaki.pl.
Czas trwania:
1 h dydaktyczna (45 minut).
Miejsce: Sala szkolna, świetlica, biblioteka.
Materiały:

Magazyn „Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny internet” ( liczba odpowiadająca liczbie uczest
ników zajęć), kolorowe markery, kredki, kartki flipchartowe.
Osoby prowadzące:

Wolontariusze, którzy mają podstawową wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z in
ternetu, unikania zagrożeń online oraz orientują się w najnowszych trendach internetowych wśród dzieci.Przed przystąpieniem do realizacji zajęć warto uzupełnić lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz unikania zagrożeń online wykorzystując np. „Bezpiecznie Tu i Tam. Kurs internetowy dla rodziców” – fundacja.orange.pl/kurs oraz „Bezpieczeństwo online. Kurs dla profesjonalistów” - edukacja.fdds.pl. Metody pracy
Dyskusja, ćwiczenia indywidualne, praca w podgrupach, prezentacja na forum grupy.