#SuperKoderzy w pytaniach i odpowiedziach - Aktualności - Fundacja Orange
Pomiń nawigację

Aktualności

#SuperKoderzy w pytaniach i odpowiedziach

Rusza nabór szkół do #SuperKoderów – naszego programu dedykowanego uczniom klas 4-8, w którym uczą się podstaw programowania i robotyki. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania związane z tym programem.
ręce ułożone jedna na drugiej MegaMisja i #SuperKoderzy

1. Czym są #SuperKoderzy?

#SuperKoderzy to nieodpłatny, 10-miesięczny ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów klas 4- 8 szkół podstawowych. Jest częścią misji społecznej Fundacji Orange, w ramach której uczymy dzieci i młodzież, jak z technologii korzystać w odpowiedzialny i wartościowy sposób. Więcej o inicjatywie przeczytasz tutaj: https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/superkoderzy

2. Na czym polega program #SuperKoderzy?

#SuperKoderzy to nauka programowania dla uczniów klas 4-8, ale to także sposób na urozmaicenie i unowocześnienie zajęć szkolnych. Szkoły, które na podstawie zgłoszeń zostaną zakwalifikowane do programu #SuperKoderzy, wybierają jedną z czternastu ścieżek tematycznych przypisanych do danego przedmiotu szkolnego (a także do nauczania w klasach integracyjnych i szkołach specjalnych). Każda zawiera materiały dydaktyczne na co najmniej dziesięć lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Każda ze szkół, która została wybrana do programu, otrzyma też grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki, na przykład na zestawy robotów. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do prowadzenia zajęć w oparciu o #SuperKoderów oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu. Podczas spotkań w trakcie lekcji, dzieci uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole.

4. Na jakich przedmiotach mogą funkcjonować #SuperKoderzy?

Program stworzony został z myślą o uczniach klas 4-8. Scenariusze zajęć są zgodne
z podstawą programową przedmiotów: matematyki, informatyki, fizyki, techniki, przyrody, biologii, geografii, historii, muzyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2021 roku zapraszamy również do wyboru nowej ścieżki edukacyjnej łączącej wiedzę z geometrii z drukiem 3D.

5. Czy udział w programie #SuperKoderzy jest płatny?

Nie, udział w programie #SuperKoderzy jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i nauczyciele nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

6. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie?

Nie, program jest całkowicie bezpłatny.

7. Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do #SuperKoderów?

Tak. Do programu #SuperKoderzy mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych, w których działają klasy 4-8.

8. Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie #SuperKoderzy?

Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły, za zgodą jej dyrekcji lub sam dyrektor.

9. Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie?

Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie #SuperKoderzy nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze.

10. Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział w #SuperKoderach?

Wyboru szkół do programu dokonuje Komisja Rekrutacyjna, która ocenia wszystkie prawidłowo złożone wnioski, zawierające pracę konkursową dołączoną do formularza.

Praca ta powinna być zaproszeniem #SuperKoderów do szkoły i odpowiadać na wyzwanie: „Pokaż swój SuperKoderski zespół oraz odpowiedz, dlaczego chcecie zostać #SuperKoderami?”.
Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką np. podczas lekcji on-line (dokument word, exel, kolaż zdjęć, prezentacja, animacja, film, inna).

Komisja będzie rozpatrywać nadesłane prace pod kątem:

  • atrakcyjności pracy zgłoszeniowej (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie) w skali od 0 do 3,
  • obecności tematyki programowania, nowych technologii i kompetencji cyfrowych, świadczące o zrozumieniu idei programu #SuperKoderzy w skali od 0 do 3,
  • zaangażowania dzieci jako odbiorców inicjatywy w przygotowanie pracy konkursowej w skali od 0 do 3.

Każdą pracę ocenia dwóch członków komisji, więc maksymalnie za pracę konkursową szkoła może uzyskać 18 pkt. Ponadto szkoła może zdobyć 2 dodatkowe punkty, które mają związek z jej lokalizacją. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania dodatkowych punktów zostały opisane w pytaniu 11.

11. Czy szkoła może zdobyć punkty dodatkowe?

Tak, jeśli szkoła znajduje się na terenie gmin (lista) zidentyfikowanych na podstawie oceny skali potrzeb lokalnych, otrzymuje dodatkowe 2 punkty. Ocena ta wynika z analizy statystycznej blisko 30 wskaźników w 4 obszarach: społecznym, ekonomicznym, cyfrowym i edukacyjnym. Dane służące ocenie tych obszarów pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych – takich jak Główny Urząd Statystyczny (np. o bezrobociu), Sprawozdania Budżetowe JST publikowane przez Ministerstwo Finansów (np. dochody podatkowe gmin), Centrum Informatyczne Edukacji (wyniki egzaminów 8-klasisty), UKE. Analiza statystyczna została przeprowadzona przez Fundację Stocznia.

12. Skąd szkoła dowie się, czy zakwalifikowała się do programu?

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 10 czerwca 2021 r. na stronie Programu: www.superkoderzy.pl i stronie Fundacji Orange, natomiast powiadomienia zostaną przekazane Uczestnikom w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do programu.

13. Jakie kompetencje musi posiadać nauczyciel zgłaszający szkołę do programu #SuperKoderzy?

Szkołę zgłasza nauczyciel (który staje się liderem projektu w swojej szkole) w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć żadnych specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć, oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

14. Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie #SuperKoderzy?

Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną oraz posiadać dostęp do internetu. Uczniowie powinni mieć możliwość pracy na komputerach lub tabletach. Przydatne będą też głośniki.

15. Czy szkoła powinna informować, że bierze udział w programie #SuperKoderzy?

Zakwalifikowana do programu Szkoła zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji, że jest uczestnikiem programu #SuperKoderzy prowadzonego przez Fundację Orange. Zachęcamy szkoły do dzielenia się doświadczeniami z udziału w programie #SuperKoderzy poprzez dodawanie relacji na platformie programu. Część szkół korzysta też z mediów społecznościowych.

16. Kiedy prowadzone są zajęcia z #SuperKoderów? W trakcie lekcji, popołudniami?

Scenariusze zajęć z #SuperKoderów mogą być realizowane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak też w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych itp. 

17. Ilu uczniów powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z #SuperKoderów?

#SuperKoderzy to program, który powinien być prowadzony w grupach min.10-osobowych. Jeśli nauczyciel chciałby prowadzić zajęcia z więcej niż jedną grupą, ma taką możliwość. Nie ma górnego limitu liczebności grupy.

18. Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie?

Nauczyciel wraz z grupą powinien zrealizować całościowo wszystkie scenariusze z wybranej ścieżki w dowolnie określonym przez siebie czasie. Dodatkowo, program zakłada realizację czterech 45-minutowych scenariuszy z wprowadzenia do programu do nauki kodowania Scratch. Zajęcia te może przeprowadzić drugi nauczyciel, prowadzący zajęcia z informatyki.

19. Czy nauczyciel może realizować scenariusze zajęć tylko w jednej grupie?

Nie. Jeśli w danej Szkole Lider projektu będzie chciał realizować wybraną ścieżkę z więcej niż jedną grupą uczniów, ma możliwość wielokrotnego wykonywania zadań.

20. Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie?

Nie, zachęcamy nauczycieli do zaangażowania i podnoszenia własnych kompetencji poprzez udział w programie i dedykowanych szkoleniach.

21. Czy szkoła, która brała udział w programie #SuperKoderzy, może o to starać się ponownie?

Tak. Szkoła, która uczestniczyła w poprzedniej edycji programu może składać wniosek w nowej edycji, wybierając inną niż zrealizowana już wcześniej ścieżka edukacyjna.

22. Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy, z którymi nie mogę sobie poradzić?

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Programu #SuperKoderzy: superkoderzy@biuroprogramu.online
Dostępna jest także infolinia +48 502 091 955 , od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00.

23. W jakim terminie przyjmowane są wnioski do programu #SuperKoderzy?

Wnioski przyjmowane są od dnia 8 kwietnia 2021 r. do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 17:00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

24. Jakie dokumenty należy załączyć w formularzu zgłoszeniowym?

Do wniosku oprócz pracy konkursowej należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo dyrektora do podpisania wniosku zgłoszeniowego, który w tym roku jest jednoznaczny z umową dotacji. Takim dokumentem może być np. dokument powołania dyrektora na stanowisko lub inny dokument od organu prowadzącego.

25. Ile szkół może wziąć udział w tegorocznej edycji #SuperKoderów?

Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń rekrutacyjnych Organizator wyłoni 140 szkół.

26. Kiedy rozpoczynają się działania w ramach programu #SuperKoderzy?

W każdej szkole zajęcia w ramach Programu powinny rozpocząć się najpóźniej do 24 września 2021 roku.

27. Co ze szkołami, które biorą obecnie udział w Programie #SuperKoderzy, ale działania zostały wstrzymane w związku z zamknięciem placówek?

Szkoły te będą mogły kontynuować udział w Programie do końca I semestru nowego roku szkolnego 2021/2022.

28. Co się stanie jeśli 1 września dzieci nie wrócą do szkół?

W takim przypadku realizacja programu #SuperKoderzy rozpocznie się w pierwszym możliwym terminie, tj. kiedy dzieci wrócą do szkół. W miarę możliwości będziemy starali się zachęcać szkoły do realizacji materiału w ramach nauki zdalnej.

29. Czego nauczą się dzieci w ramach programu #SuperKoderzy?

W ramach zajęć uczniowie rozwijają kreatywność, umiejętności logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzieci uczą się podstaw kodowania w praktyce, a przy tym pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Uczą się programowania nie tylko na informatyce, ale też na lekcjach matematyki, techniki, przyrody, historii, fizyki, muzyki, języka polskiego, niemieckiego czy angielskiego.
Każda ścieżka tematyczna jest dopasowana do podstawy programowej. Mamy też ścieżkę tematyczną dla szkół specjalnych i klas integracyjnych.

30. Co mam zrobić, jeśli w panelu logowania zapomniałem hasła?

Wejdź na stronę www.superkoderzy.pl, skorzystaj z mechanizmu odzyskiwania hasła w panelu logowania i sprawdź skrzynkę e-mail.

Pełną treść regulaminu zobacz TUTAJ.