Rzeczpospolita Internetowa [2006-2009] - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

Rzeczpospolita Internetowa [2006-2009]

   Program grantowy ogłoszony w maju 2006 roku z inicjatywy naszej Fundacji i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który jest największą agendą ONZ wspierającą państwa w poszerzaniu dostępu do wiedzy i zasobów pozwalających na budowanie lepszych warunków życia dla obywateli.

   Stworzyliśmy go z myślą o wzmacnianiu aktywności lokalnej i wyrównywaniu szans życiowych i edukacyjnych mieszkańców wsi. Chcieliśmy inspirować małe lokalne społeczności, aby wykorzystywały internet do rozwoju swojego regionu i działania na rzecz wspólnego dobra i aby mieszkańcy rozwijali swoje cyfrowe kompetencje.

    Zależało nam także na:

   • promowaniu szkół, świetlic i bibliotek jako lokalnych miejsc dostępu do internetu,
   • promowaniu międzysektorowej współpracy i stymulowaniu rozwoju lokalnego.

   Program realizowany był w trzech obszarach tematycznych: 1.edukacja i rozwój, 2.nasz region, 3.integracja i tolerancja.

   Podczas dwóch edycji Rzeczpospolitej Internetowej (2006/2007, 2007/2008) małe społeczności gminne stworzyły liczne, ciekawe i nietuzinkowe inicjatywy wykorzystujące Internet jako źródło informacji i narzędzie wspomagające ich rozwój. Projekty toczyły się w każdym województwie.

    Rezultaty programu:

   Udział w tych projektach sprawił, że mieszkańcy zaczęli wykorzystywać Internet jako narzędzie służące do nauki, rozwoju osobistego, a także promocji swojego regionu.

   • 170 gmin otrzymało wsparcie finansowe na realizację autorskich projektów rozwiązujących dany problem w gminie.
   • Przekazaliśmy granty po 15-30 tys. zł oraz zestawy sprzętu multimedialnego o łącznej wartości 5,3 mln zł.
   • Objęliśmy łącznie 60 tys. beneficjentów - mieszkańców bezpośrednio korzystających z efektów lokalnych inicjatywy
   • Każdy z projektów skupiony był wokół konkretnej potrzeby społecznej czy wyzwania, które stało przed daną gminą.
   • Nad ich przebiegiem czuwały oddolnie powołane Grupy Działania (od 5 do 30 osób) przy szkołach, bibliotekach publicznych, lokalnych organizacjach pozarządowych lub innych ośrodkach. 16 Grup przekształciło się w organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
   • Powstało 200 stron internetowych promujących przedsięwzięcia Grup Działania, przeprowadzono 680 szkoleń, z czego 70% z nich dotyczyło sposobów wykorzystania nowych technologii.
   • Przygotowano 210 świetlic, wiejskich centrów lub kafejek internetowych, w których mieszkańcy mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. W tamtym czasie było to bardzo potrzebne.


   Patronat I edycji: Prezes Rady Ministrów, Organizacja Narodów Zjednoczonych.
   Patronat II edycji: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego