FAQ - #SuperKoderzy - Fundacja Orange
Pomiń nawigację
Fundacja

FAQ - #SuperKoderzy

Tutaj możecie przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące #SuperKoderów. Możecie również pobrać PDF, w którym także znajdują się odpowiedzi na pytania.

  Co to są #SuperKoderzy?

  #SuperKoderzy to nieodpłatny, 10-miesięczny ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów klas 4- 8 szkół podstawowych.

  Na czym polega program #SuperKoderzy?

  Szkoły, które na podstawie zgłoszeń zostaną zakwalifikowane do programu #SuperKoderzy wybierają  jedną z czternastu ścieżek tematycznych. Każda zawiera materiały dydaktyczne na co najmniej dziesięć lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Każda ze szkół, która została wybrana do programu otrzyma grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu. Podczas spotkań w trakcie lekcji, przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole.

  Czy udział w programie #SuperKoderzy jest płatny?

  Nie, udział w programie #SuperKoderzy jest całkowicie bezpłatny. Zarówno szkoły, jak i nauczyciele nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

  Czy rodzice ponoszą jakieś koszty udziału dziecka w programie?

  Nie, program jest całkowicie bezpłatny.

  Czy tylko szkoły mogą brać udział w rekrutacji do #SuperKoderów?

  Tak. Do programu #SuperKoderzy mogą zgłaszać się szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych, w których działają klasy 4-8.

  Na jakich przedmiotach mogą funkcjonować #SuperKoderzy?

  Program stworzony został z myślą o uczniach klas 4-8. Scenariusze zajęć są zgodne z podstawą programową przedmiotów: matematyki, informatyki, fizyki, techniki, przyrody, biologii, geografii, historii, muzyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Zapraszamy również do wyboru ścieżki edukacyjnej łączącej wiedzę z geometrii z drukiem 3D.

  Kto może zgłosić szkołę do udziału w programie #SuperKoderzy?

  Zgłoszenia może dokonać nauczyciel, który chce być Liderem projektu na terenie szkoły, za zgodą jej dyrekcji lub sam dyrektor.

  Czy rodzice mogą zgłosić udział szkoły w programie?

  Nie, rodzice nie mogą bezpośrednio zgłaszać szkół do programu. W rekrutacji mogą brać udział tylko osoby reprezentujące szkoły podstawowe – nauczyciele, dyrektorzy. Rodzice mogą przekazać informacje o programie #SuperKoderzy nauczycielom lub dyrektorowi szkoły swojego dziecka i zachęcić ich do wzięcia udziały w naborze.

  Na jakich zasadach wybierane są szkoły, które wezmą udział w #SuperKoderach?

  Komisja Kwalifikacyjna oceni wszystkie nadesłane zgłoszenia, zawierające pracę zgłoszeniową, której temat brzmi: Zaproś #SuperKoderów do swojej szkoły, przedstaw swój zespół i uzasadnij dlaczego chcesz być w naszym programie. Prace zgłoszeniowe mogą być wykonane dowolną techniką (dokument Word, Excel, kolaż zdjęć, prezentacja, inna) są oceniane  pod względem:

  1. atrakcyjności pracy zgłoszeniowej (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie) w skali od 1 do 3,
  2. obecności tematyki programowania, nowych technologii i kompetencji cyfrowych, świadczące o zrozumieniu idei programu #SuperKoderzy w skali od 1 do 3,
  3. zaangażowania dzieci w przygotowanie pracy zgłoszeniowej w skali od 1 do 3.

  Czy szkoła może zdobyć punkty dodatkowe?

  Tak, jeśli szkoła znajduje się na terenie gmin zidentyfikowanych na podstawie oceny skali potrzeb lokalnych, otrzymuje dodatkowe 2 punkty. Listę gmin można znaleźć pod linkiem fundacja.orange.pl/nabor-szkol oraz w PDFie z najczęściej zadawanymi pytaniami. Ocena ta wynika z analizy statystycznej blisko 30 wskaźników w 4 obszarach: społecznym, ekonomicznym, cyfrowym i edukacyjnym. Dane służące ocenie tych obszarów pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych – takich jak Główny Urząd Statystyczny (np. o bezrobociu), Sprawozdania Budżetowe JST publikowane przez Ministerstwo Finansów (np. dochody podatkowe gmin), Centrum Informatyczne Edukacji (wyniki egzaminów 8-klasisty), UKE. Analiza statystyczna została przeprowadzona przez Fundację Stocznia.

  Skąd szkoła dowie się, czy zakwalifikowała się do programu?

  Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 20 czerwca 2022 r. na stronie Programu: www.superkoderzy.pl, natomiast powiadomienia zostaną przekazane Uczestnikom w formie wiadomości elektronicznej.

  Jakie kompetencje musi posiadać Lider zgłaszający szkołę do programu #SuperKoderzy?

  Szkołę zgłasza Lider – nauczyciel, w porozumieniu z dyrekcją swojej szkoły. Nie musi mieć żadnych specjalnych kompetencji – otrzyma od organizatorów wsparcie merytoryczne i dostęp do materiałów edukacyjnych. Dodatkowo, Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

  Jak powinna być wyposażona szkoła, by móc wziąć udział w programie #SuperKoderzy?

  Szkoła powinna dysponować przynajmniej jednym komputerem z dostępem do internetu i rzutnikiem lub tablicą multimedialną oraz posiadać dostęp do internetu. Uczniowie powinni mieć możliwość pracy na komputerach lub tabletach. Przydatne będą też głośniki. Dodatkowy sprzęt niezębny do realizacji wybranej ścieżki szkoła będzie mogła zakupić z otrzymanego grantu.

  Czy szkoła powinna informować, że bierze udział w programie #SuperKoderzy?

  Zakwalifikowana do programu Szkoła zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji, że jest uczestnikiem programu #SuperKoderzy prowadzonego przez Fundację Orange. Zachęcamy szkoły do dzielenia się doświadczeniami z udziału w programie #SuperKoderzy poprzez dodawanie relacji na platformie programu. Część szkół korzysta też z mediów społecznościowych.

  Kiedy prowadzone są zajęcia z #SuperKoderów? W trakcie zajęć, popołudniami?

  Scenariusze zajęć z #SuperKoderów mogą być realizowane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak też w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych itp.

  Ilu uczniów powinno być w grupie, która realizuje zajęcia z #SuperKoderów?

  #SuperKoderzy to program, który powinien być prowadzony w grupach min. 10 osobowych. Jeśli nauczyciel chciałby prowadzić zajęcia z więcej niż jedną grupą ma taką możliwość. Nie ma górnego limitu liczebności grupy.

  Ile czasu tygodniowo powinien poświęcić nauczyciel na udział w programie?

  Nauczyciel wraz z grupą powinien zrealizować całościowo wszystkie  scenariusze z wybranej ścieżki w dowolnie określonym przez siebie czasie do końca trwania danej edycji. Dodatkowo, program zakłada realizację czterech 45-minutowych scenariuszy z wprowadzenia do programu Scratch. Zajęcia te może przeprowadzić drugi nauczyciel, prowadzący zajęcia z informatyki.

  Czy nauczyciel może realizować scenariusze zajęć tylko w jednej grupie?

  Nie. Jeśli w danej Szkole Lider projektu będzie chciał realizować wybraną ścieżkę z więcej niż jedną grupą uczniów, ma możliwość wielokrotnego wykonywania zadań.

  Czy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za udział w programie?

  Nie, zachęcamy nauczycieli do zaangażowania i podnoszenia własnych kompetencji poprzez udział w programie.

  Czy szkoła, która brała udział w programie #SuperKoderzy, może o to starać się ponownie?

  Tak. Szkoła, która uczestniczyła w poprzedniej edycji programu może składać wniosek w nowej edycji, wybierając inną niż zrealizowana już ścieżka edukacyjna.

  Co mam zrobić, jeśli w panelu logowania zapomniałem hasła?

  Wejdź na stronę www.superkoderzy.pl, skorzystaj z mechanizmu odzyskiwania hasła w panelu logowania i sprawdź skrzynkę e-mail.

  Co zrobić, jeśli podczas procesu rejestracji i wypełniania wniosku pojawią się problemy, z którymi nie mogę sobie poradzić?

  W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z Biurem Programu #SuperKoderzy: superkoderzy@biuroprogramu.online
  Dostępna jest także infolinia telefoniczna +48 502 091 955, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00.

  W jakim terminie przyjmowane są zgłoszenia do programu #SuperKoderzy?

  Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 6 kwietnia 2022 r. do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 17:00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  Jakie dokumenty należy załączyć w formularzu zgłoszeniowym?

  Do formularza oprócz pracy zgłoszeniowej należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo dyrektora do podpisania wniosku zgłoszeniowego, który w tym roku jest jednoznaczny z umową dotacji. Takim dokumentem może być np. dokument powołania dyrektora na stanowisko lub inny dokument od organu prowadzącego.

  Ile szkół może wziąć udział w tegorocznej edycji #SuperKoderów?

  Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń rekrutacyjnych, Organizator wyłoni 140 szkół.

  Kiedy rozpoczynają się działania w ramach programu #SuperKoderzy?

  W każdej szkole zajęcia w ramach Programu powinny rozpocząć się najpóźniej do 24 września 2022 roku.

  Czego nauczą się dzieci w ramach programu #SuperKoderzy?

  W ramach zajęć uczniowie rozwijają kreatywność, umiejętności logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzieci uczą się podstaw kodowania w praktyce, a przy tym pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Uczą się programowania nie tylko na informatyce, ale też na lekcjach matematyki, techniki, przyrody, historii, fizyki, muzyki, języka polskiego, niemieckiego czy angielskiego. Każda ścieżka tematyczna jest dopasowana do podstawy programowej. Mamy też ofertę dla szkół specjalnych i klas integracyjnych.

 

Pobierz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania