Polityka prywatności w serwisie internetowym - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Polityka prywatności w serwisie internetowym

Polityka prywatności w serwisie internetowym

POLITYKA PRYWATNOŚCI w serwisie internetowym fundacja.orange.pl

1. DEFINICJE

 • 1.1. Administrator – Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326), Aleje Jerozolimskie 160.
 • 1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • 1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • 1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fundacja.orange.pl.
 • 1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcji Serwisu opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 • 2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do działania funkcji Serwisu wykorzystywanych przez Użytkownika, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 • 3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
  • 3.1.1. w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu Użytkowników o działalności Administratora;
  • 3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcji i dostarczanych treści.
 • 3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego zapewniającego funkcjonowanie Serwisu). Zebrane w logach informacje Administrator przetwarza w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY

 • 3.3. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Formularz do komentowania nie wymaga podania danych osobowych. Dodanie komentarza wymaga jedynie podania niku Użytkownika.
 • 3.4. Jeżeli Użytkownik umieści informacje stanowiące dane osobowe w formularzu do komentowania to takie dane osobowe są przetwarzane w celu moderacji i wyświetlania komentarza – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników komentarzy i ich upublicznianiu. 

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 • 4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o własnej działalności.

5. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 • 5.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:
  • 5.1.1. plik cookie z identyfikatorem sesji na czas trwania tej sesji. Jest to plik o nazwie „fe_typo_user”, identyfikujący sesję PHP. Jest niezbędny w komunikacji z serwerem, umożliwia korzystanie z Serwisu;
  • 5.1.2. plik cookie służący do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywany do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z Serwisu. Jest to plik o nazwie „_cfduid”, wykorzystywany do identyfikacji poszczególnych Użytkowników za współdzielonym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń dla poszczególnych Użytkowników;
  • 5.1.3. trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej. Są to pliki o nazwach:
   • „lang” – służący do określania wersji językowej Serwisu
   • „hc” - służący do włączania i wyłączania wersji Serwisu z wysokim kontrastem
   • „fs” - służący do ustawiania wielkości tekstu
   • „toplayer_disable” – wyłączający wyświetlanie animacji
   • „cookie-accepted” – wyłączający wyświetlanie komunikatu o stosowaniu plików cookie;
  • 5.1.4. pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych. Są to pliki cookie o nazwach „_ga”, „_gat” i „_gid”, wykorzystywane w narzędziach Google Analytics przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

   Szczegółowe informacje o:

Ponadto, podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać pozostawiony przez Facebook, Inc. plik o nazwie „fr”. Jest to podstawowy plik cookie wykorzystywany w reklamach na portalu społecznościowym Facebook, stosowany do wyświetlania, pomiaru skuteczności i poprawy adekwatności reklam. Jest on pozostawiany w związku z wykorzystywaniem w Serwisie wtyczek Facebooka. Szczegółowe informacje o tym pliku są dostępne pod adresem www.facebook.com/policies/cookie/, pod linkiem „pliki cookie”, znajdującym się w części zatytułowanej „Dlaczego używamy plików cookie?”. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Komentarz dodany pod tekstem w Serwisie będzie opublikowany bezterminowo. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, jego dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane zostaną usunięte wcześniej w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a Użytkownik zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.
 • 6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • 7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • 7.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
 • 7.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

8. ODBIORCY DANYCH

 • 8.1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
 • 8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • 8.3. W przypadku dodania komentarza w Serwisie, wraz z treścią komentarza zostanie upublicznione podane przez Użytkownika nick oraz data i godzina dodania komentarza.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 • 9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • 9.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • 9.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • 9.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  • 9.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 • 9.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • 10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • 10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • 10.3. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany protokół https).

11. DANE KONTAKTOWE

 • 11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail fundacja@orange.com lub adres korespondencyjny Fundacja Orange, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
 • 11.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail dpofundacja@orange.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • 12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20 listopada 2018 r.