Polityka prywatności Fundacji Orange - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Polityka prywatności Fundacji Orange

Polityka prywatności Fundacji Orange

INFORMACJE PODSTAWOWE

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Aleje Jerozolimskie 160 (dalej „Fundacja”).

Kontakt z nami możliwy jest pod poniższym adresem:

Fundacja Orange
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Tel: +48 22 527 40 14
e-mail: fundacja@orange.com

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem dpofundacja@orange.com

W poniższym dokumencie przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Dokładamy starań, aby nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były zgodne z przepisami prawa. Dbamy o bezpieczeństwo i transparentność w procesie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Przyjęliśmy wewnętrzną Politykę ochrony danych osobowych, która stanowi procedurę, zgodnie z którą na co dzień działamy. Wszyscy nasi pracownicy przetwarzający dane osobowe posiadają stosowne do tego upoważnienia, których zakres odpowiada zakresowi ich obowiązków. Nasi pracownicy są świadomi prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Dbamy o poufność przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o dostęp do informacji o ich przetwarzaniu.

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają m.in. za hosting naszych stron internetowych, administrowanie naszymi stronami internetowymi, obsługę kadrowo – księgową oraz które współpracują z nami przy realizacji naszych programów jako Partnerzy tych programów czy Biura Programowe.

Z każdym z tych podmiotów zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Upewniamy się, że każdy z podmiotów, z którymi współpracujemy, daje gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarza dane osobowe na nasze zlecenie.

Dane osobowe mogą być przekazywane również takim odbiorcom jak banki czy firmy kurierskie. Jeżeli przekazujemy dane innym odbiorcom, każdorazowo informujemy osoby, których dane przetwarzamy o takich działaniach na etapie ich zbierania.

CZYJE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH

1. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe.

Fundacja Orange administruje następującymi stronami internetowymi i platformami:

Osoby odwiedzające nasze strony internetowe zazwyczaj mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na tych stronach. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników korzystających z naszych platform w celu założenia konta i umożliwienia użytkownikowi korzystania z platformy i zgodnie z jej funkcjami wynikającymi z regulaminu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na naszych stronach internetowych i znajduje się w Politykach Prywatności umieszczonych na każdej stronie internetowej.

2. Dane osobowe osób, z którymi się kontaktujemy.

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane przetwarzamy również w celach archiwizacyjnych, co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne.

W takim przypadku dane będziemy przechowywać nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres, który będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych właściwych ze względu na stosunek prawny jaki nawiąże się między nami w wyniku nawiązanej korespondencji.

3. Użytkownicy odwiedzający nasze profile w mediach społecznościowych.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Fundacji Orange oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, akcji edukacyjnych i społecznych.

W związku z tym, że Użytkownik wchodzi z nami w interakcje na profilu możemy przetwarzać następujące kategorie danych: imię i nazwisko, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Zwracamy uwagę, że do wszystkich informacji o Użytkowniku mają dostęp dostawcy mediów społecznościowych np. Facebook, Instagram, LinkedIn a jeśli Użytkownik korzysta z funkcjonalności serwisu (np. komentarzy czy polubień) imię i nazwisko Użytkownika i np. zawartość komentarza mogą zobaczyć także inni użytkownicy portalu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w powyższym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na informowaniu o naszej działalności.

Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia fanpage.

Zwracamy uwagę, że prowadzenie przez nas kanałów na portalach społecznościowych odbywa się na warunkach oraz na zasadach określonych przez dostawców poszczególnych mediów społecznościowych. Realizacja praw Użytkowników odbywa się również na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów.

4. Dane subskrybentek i subskrybentów list mailingowych.

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów list mailingowych. W niektórych przypadkach przetwarzamy również imię i nazwisko oraz województwo.

Dane osobowe subskrybentów i subskrybentek będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu, wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Orange, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania mailingu dotyczącego prowadzonych przez nas działań statutowych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji listy mailingowej. W tym celu należy wysłać maila z taką informacją na adres:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z subskrypcją listy mailingowej.

Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację Orange przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

5. Dane kandydatów i kandydatek do pracy.

W ramach procesów rekrutacyjnych przetwarzamy dane osobowe kandydatów i kandydatek do pracy. W przypadku prowadzenia procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa.

Dane osobowe kandydatów i kandydatek do pracy przetwarzamy w celu zwarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W zakresie w jakim kandydat lubkandydatka do pracy wysyła do nas więcej danych osobowych niż wynikających z przepisów prawa, przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Niepodanie danych, o których mowa w 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko.

Dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać dane do momentu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

Osoba, której dane osobowe są przez Fundację Orange przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

6. Dane osób fizycznych, z którymi współpracujemy.

W naszej działalności współpracujemy z wieloma osobami fizycznymi. Korzystamy z pomocy doradców, opiekunów, trenerów, ewaluatorów, grafików, fotografów, koordynatorów i wielu innych. Z takimi osobami zawieramy odpowiednio umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W tych wypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wspomnianych umów (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) w celu ich zawarcia oraz w celu ich realizacji.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację Orange, którym jest dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania odpowiedniej umowy.

Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tych umów.

7. Dane osobowe naszych pracowników i współpracowników Zleceniobiorców/ Wykonawców/ Partnerów.

W zawieranych przez nas umowach często wskazywane są przez naszych kontrahentów osoby do kontaktu w zakresie realizacji wspomnianych umów.

Przetwarzanie danych osobowych osób wskazanych do kontaktu następuje w celu umożliwienia wykonania danej umowy i dla usprawnienia kontaktów wzajemnych w związku z Umową w oparciu o nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust, 1 lit. f) RODO), którym jest kontaktowanie się z pracownikami i współpracownikami naszego kontrahenta w celu wykonania Umowy.

Przetwarzanie Twoich danych może nastąpić również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w oparciu o nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust, 1 lit. f) RODO) polegający na zabezpieczeniu się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko niemu roszczeniami w związku z wykonaniem Umowy.

Dane osobowe, które przetwarzamy to imię i nazwisko oraz służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy zaś po tym okresie, do czasu przedawnienia się roszczeń z Umowy.

Źródłem pozyskania przez nas danych osobowych osób wskazanych do kontaktu jest druga strona Umowy – tj. nasz Zleceniobiorca, Wykonawca czy Partner.

8. Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych.

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych.

W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji.

W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie.

Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja naszych zadań statutowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane osobowe uczestników i uczestniczek danego wydarzenia przechowujemy przez okres niezbędny do rozliczenia takiego wydarzenia i ewentualnego przesłania materiałów po wydarzeniu, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

9. Dane osób reprezentujących beneficjentów naszych Programów.

Realizując nasze Programy przetwarzamy dane osobowe osób reprezentujących szkołę lub inne placówki (naszych beneficjentów) oraz nauczycieli i liderów działających u naszych beneficjentów. Są to dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych. Najczęściej zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, pełniona funkcja.

Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji do Programu i/lub realizacji Programu. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest realizacja działań statutowych Fundacji w tym w szczególności w zakresie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w szczególności wspierającej rozwój społeczeństwa informacyjnego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane osobowe będą również przetwarzane w celu dokumentowania działań podejmowanych w ramach danego Programu - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dokumentowaniu działań prowadzonych w ramach realizacji celów statutowych Administratora.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje, którym jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, jak również w celu wzięcia udziału w Programie. Brak podania danych będzie wiązał się odpowiednio z niemożliwością: wzięcia udziału w rekrutacji lub udziału w Programie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) do zakończenia rekrutacji – w przypadku wzięcia udziału jedynie w procesie rekrutacji do Programu.
2) do zakończenia Programu - w przypadku wzięcia udziału w realizacji Programu.
3) przez okres wynikający z obowiązujących u Administratora zasad określających sposób postępowania z archiwizowaną dokumentacją - w przypadku danych przetwarzanych w celu dokumentowania działań podejmowanych w ramach danego Programu.

10. Dane osób umieszczonych na publikowanych przez nas zdjęciach.

Promujemy prowadzoną przez Fundację Orange działalność statutową m.in. poprzez umieszczenie zdjęć na naszej stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych. W związku z publikacją zdjęć możemy przetwarzać dane osobowe osób na nich uwidocznionych takie jak: wizerunek oraz imię i nazwisko.

Podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez osoby uwidocznione na zdjęciach zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, którym jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane osobowe przechowujemy do końca działalności Fundacji, a w przypadku cofnięcia zgody do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Osoba, której dane osobowe są przez Fundację Orange przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

Zwracamy również uwagę, że podczas niektórych wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia czy nagrania, które będą służyły dokumentowaniu przebiegu danego wydarzenia, a nie rozpowszechnianiu wizerunku poszczególnych jego uczestników. W takich przypadkach nie jesteśmy zobowiązani do uzyskiwania zgody uczestników zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie ze wskazanym zapisem, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Poprzez rozpowszechnianie zdjęć i nagrań z takich wydarzeń nie dochodzi również do przetwarzania danych osobowych (wizerunku) osób biorących udział w takim wydarzeniu, ponieważ nie mamy możliwości zidentyfikowania osób, które zostaną uwidocznione na wspominanych zdjęciach czy nagraniach.

11. Dane ludzi mediów.

Przetwarzamy dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawców, pracowników działu reklamy) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z ogólnodostępnych źródeł informacji. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację Orange oraz zarządzania relacjami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane przetwarzamy do końca działalności Fundacji.

12. Dane osobowe uczestniczek i uczestników konkursów.

W przypadku organizowania przez nas konkursu przetwarzamy dane osobowe uczestniczek i uczestników konkursu. Zakres danych osobowych, które każdorazowo przetwarzamy, podajemy w regulaminie danego konkursu. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestniczek i uczestników oraz imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego do wysłania nagrody. W sytuacji, w której będziemy zobowiązani do odprowadzenia podatku od nagrody, zbieramy imię i nazwisko, PESEL, NIP, datę urodzenia, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj, województwo, powiat, gmina), poczta, adres urzędu skarbowego zwyciężczyni lub zwycięzcy.

Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji.

Dane osobowe uczestników i uczestniczek konkursów będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

W sytuacji, w której będziemy zobowiązani do odprowadzenia podatku od nagrody, dane osobowe zwyciężczyni lub zwycięzcy będziemy również przetwarzać, bo jest to niezbędne do wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację Orange, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi w związku z prowadzonym konkursem (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród lub do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego prowadzonego zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

W sytuacji, w której będziemy zobowiązani do odprowadzenia podatku od nagrody, dane osobowe zwyciężczyni lub zwycięzcy będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Osoba, której dane osobowe są przez Fundację Orange przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.

Organizujemy również konkursy za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, dlatego warto zapoznać się również z zasadami przetwarzania danych na Facebooku. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację Orange na Facebooku możesz znaleźć w niniejszej polityce, jak również na naszym profilu www.facebook.com/FundacjaOrange w zakładce Notatki.

13. Dane osób przekazujących 1 % podatku.

Przetwarzamy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Dane te otrzymujemy od urzędu skarbowego.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, imię i nazwisko małżonka/i podatnika, adres zamieszkania małżonka/i podatnika, urząd skarbowy.

Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu podziękowania za udzielone nam wsparcie (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe raz w roku wysyłamy list z podziękowaniem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wysłania listu z podziękowaniami.

14. Zbieranie danych w innych przypadkach.

W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja zbiera również dane osobowe w innych przypadkach np. podczas spotkań/wydarzeń czy poprzez wymianę wizytówek w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów służących do prowadzenia przez Fundację Orange jej działalności statutowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Każdej z osób, której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych.

Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma prawo dostępu do jej danych osobowych. W szczególności, w ramach tego prawa, dana osoba, może zapytać o to:

1) w jakim celu przetwarzane są jej dane osobowe,
2) jakie jej dane są przetwarzane,
3) komu Fundacja ujawnia dane (informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych),
4) jaki jest planowany okres przechowywania jej danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
5) czy w stosunku do tej osoby podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niej profilowanie,
6) czy przekazujemy jej dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych.

Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację Orange przetwarzane ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych.

Osoba, której dane osobowe są przez Fundację Orange przetwarzane, ma prawo do żądania od Fundacji, usunięcia jej danych osobowych z jej systemu, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) Jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2) osoba ta wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
3) osoba ta wniosła sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
4) osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingowe,
5) dane osobowe tej osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem,
6) dane osobowe tej osoby muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
7) dane osobowe tej osoby zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

4. Prawo do ograniczonego przetwarzania danych osobowych.

1) Osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

a) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu,
c) Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych tej osoby do celów przetwarzania, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

2) Skorzystanie przez daną osobę z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że jej dane osobowe będą mogły być przez nas wyłącznie przetwarzane (w tym przechowywane) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację Orange przetwarzane ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez tę osobę zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególnąsytuacją – wobec przetwarzania przez Fundację danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundację Orange (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. Prawo do wniesienia skargi.

Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Prawo do cofnięcia zgody.

Osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

CO ZROBIĆ ŻEBY SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

1. Wniosek dotyczący realizacji Twoich praw należy zgłosić w formie elektronicznej na adres mailowy dpofundacja@orange.com lub w formie pisemnej na adres kontaktowy wskazany powyżej.
2. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje.
3. Odpowiedź na Twój wniosek powinna zostać przez nas udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy Cię o tym fakcie i przyczynach tego opóźnienia.
4. Jeżeli wniosek złożono w formie mailowej lub jeżeli poprosiłeś o udzielenie odpowiedzi w formie mailowej w takiej właśnie formie odpowiemy na Twoje zgłoszenie. W pozostałych przypadkach odpowiadamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Fundacja przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
4) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Fundacja zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

PROFILOWANIE

Co do zasady nie prowadzimy wobec osób, których dane osobowe przetwarzamy profilowania, ani nie są w stosunku do takich osób podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 5 listopada 2018 r.