Rzeczpospolita Internetowa - Fundacja Orange

Otwórz / zamknij menu mobilne

Menu główne

Wyszukiwarka

Rzeczpospolita Internetowa

rzeczpospolita internetowa fundacja orange
 • rzeczpospolita internetowa o programie

  O programie

  Aktywność ludzi w połączeniu z nowoczesnymi technologiami pozwala tworzyć, budować, zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Warto inspirować małe lokalne społeczności, aby wykorzystywały Internet do rozwoju swojego regionu i działania na rzecz wspólnego dobra.

  Rzeczpospolita Internetowa to program grantowy, który został ogłoszony w maju 2006 roku z inicjatywy naszej Fundacji i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który jest największą agendą ONZ wspierającą państwa w poszerzaniu dostępu do wiedzy i zasobów pozwalających na budowanie lepszych warunków życia dla obywateli.

  Stworzyliśmy go z myślą o wzmacnianiu aktywności lokalnej i wyrównywaniu szans życiowych i edukacyjnych mieszkańców wsi. Chcieliśmy, aby wspólnie znajdowali oni pomysły na zmianę swojego otoczenia na lepsze. Możliwości, jakie niosą ze sobą Internet i nowoczesne technologie, są ich sprzymierzeńcem w rozwoju, budowaniu lepszego jutra i zaspokajaniu lokalnych potrzeb.

 • Cele programu

  • rozwój obszarów wiejskich poprzez wzrost aktywności mieszkańców w życiu społecznym, wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców wsi,
  • promowanie szkół, świetlic i bibliotek jako lokalnych miejsc dostępu do Internetu,
  • promowanie partnerstw międzysektorowych i stymulowanie rozwoju lokalnych,
  • organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, takich jak świetlice środowiskowe, kluby i grupy młodzieżowe.

  Program realizowany był w trzech obszarach tematycznych:

  • edukacja i rozwój,
  • nasz region,
  • integracja i tolerancja.
  rzeczpospolita internetowa cele programu
 • rzeczpospolita internetowa rezultaty fundacja orange

  Rezultaty naszej pracy:

  Projekty prowadziliśmy w każdym województwie, a podczas dwóch edycji Rzeczpospolitej Internetowej (2006/2007, 2007/2008) małe społeczności gminne stworzyły liczne, ciekawe i nietuzinkowe inicjatywy wykorzystujące Internet jako źródło informacji i narzędzie wspomagające ich rozwój.

  Wsparcie finansowe na realizację autorskich projektów (w postaci grantów po 15 tys. zł lub 30 tys. zł oraz zestawy sprzętu multimedialnego o łącznej wartości 5,3 mln zł) otrzymało 170 gmin wiejskich. Liczba beneficjentów programu - mieszkańców bezpośrednio korzystających z jego efektów - przekroczyła 60 tys. Każdy z projektów skupiony był wokół konkretnej potrzeby społecznej czy wyzwania, jakie stoi przed daną gminą. Istotna w programie była współpraca z lokalnymi partnerami, która miała doprowadzić do powołania Grup Działania (od 5 do 30 osób) przy szkołach, bibliotekach publicznych, lokalnych organizacjach pozarządowych lub innych ośrodkach.

  Udział w tych projektach sprawił, że mieszkańcy zaczęli wykorzystywać Internet jako narzędzie służące do nauki, rozwoju osobistego, a także promocji swojego regionu.

  Rezultaty programu w latach 2006-2008: liczba beneficjentów to 60 tys. osób (w tym 30 tys. dorosłych, 30 tys. dzieci i młodzieży), zrealizowano 170 projektów lokalnych skutecznie rozwiązujących dany problem w gminie, 16 Grup w trakcie realizacji projektów przekształciło się w organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), powstało 200 stron internetowych promujących przedsięwzięcia Grup Działania, przeprowadzono 680 szkoleń, z czego 70% z nich dotyczyło sposobów wykorzystania nowych technologii, przygotowano 210 świetlic, wiejskich centrów lub kafejek internetowych, w których mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

  Patronat I edycji: Prezes Rady Ministrów, Organizacja Narodów Zjednoczonych.
  Patronat II edycji: Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoPARTNER: UNDP.